početna

o nama

djelatnosti

planiranje

projektovanje

reference

kontakt

 

PROJEKTOVANjE OBJEKATA VISOKOGRADNjE

- Glavni projekat hotela u Petrovcu,
- Glavni projekat stambenog objekta 1 u naselju Rozino u Budvi,
- Glavni projekat stambenog objekta 2 u naselju Rozino u Budvi,
- Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Petrovcu,
- Glavni projekat stambenog objekta u naselju Velji Vinogradi u Budvi,
- Glavni projekat autobuske stanice u Aran??elovcu,
- Glavni projekat stambenog objekta u Budvi,
- Glavni projekat stambenog kompleksa Goljava-Be??i??i, investitor Poseidon Development,

- Glavni projekat stambeno-poslovnih objekata u Be??i??ima, investitor GBM Sun Adria,
- Glavni projekat poslovnog objekta HDL u Kotoru,
- Glavni projekat benziske pumpe Vuk Petrol u Sutomoru,
- Glavni projekat vila u Krimovici,
- Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Tivtu,
- Glavni projekat stambenog kompleksa u Tivtu
- Glavni projekat turisti??kog objekta na ??abljaku,
- Idejno re??enje poslovnog objekta u Kotoru,
- Idejno re??enje hotela na ??abljaku,
- Idejno rje??enje hotela Igalo,
- Idejno rje??enje hotela Tamaris, Igalo,
- Idejno rje??enje hotela u Buljaricama,
- Idejno re??enje hotela na ??abljaku,
- Idejno rje??enje kompleksa hotela ALET u Be??i??ima,
- Idejno rje??enje poslovnog objekta u Kragujevcu,
- Idejno re??enje stambeno-poslovnog objekta u Budvi,
- Poslovno-skladi??ni centar u Banja Luci,
- Idejni projekat poslovno-skladi??nog centra u Aran??elovcu,
- Idejni projekat administrativnog objekta u poslovnoj zoni u Kotoru,
- Idejni projekat stambeno-poslovnog objekta na ??abljaku,
- Idejno re??enje stambenog kompleksa Kava?? u Kotoru
  i mnogi drugi stambeni i poslovni objekti u Crnoj Gori.

PROJEKTOVANjE OBJEKATA NISKOGRADNjE

- Glavni projekat saobra??ajnice S-10 u naselju Rozino u Budvi,
- Glavni projekat postrojenja za pre??i????avanje otpadnih voda pivare Trebjesa u Nik??i??u,

IZVO??ENjE GRA??EVINSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA VISOKOGRADNjE

- Stambeno-poslovni objekat AG infoplan u Budvi
- Stambeno-poslovni objekat II u Budvi,
- Hotel u Petrovcu,
- Stambeni objekat u Petrovcu,
- Stambeno-poslovni objekat u Petrovcu,
- Stambeni objekat u Stolivu,
- Stambeni objekti na ??abljaku,
- Adaptacija upravne zgrade EPCG Nik??i??,
- Nadogradnja sprata stare upravne zgrade EPCG u Nik??i??u,
- Rekonstrukcija Sportsko rekreativnog centra u Nik??i??u
- Rekonstrukcija hotela Nik??i?? u Sutomoru,
- Izgradnja poslovnog centra Neksan u Nik??i??u,
- Izgradnja fabrike alkohola Neksan u Nik??i??u,
- Izgradnja upravne zgrade Bast u Nik??i??u,
- Izgradnja restorana Porto u Nik??i??u,
- Porodi??na ku??a Milovi?? u Podgorici.

IZVO??ENjE GRA??EVINSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA NISKOGRADNjE

- Izgradnja trafostanice PG-5 u Podgorici,
- Izgradnja trafostanice 35/10kW Centar Podgorica,
- Izgradnja trotoara u Risnu za PJ Morsko dobro Budva,
- Izrada trotoara uz postoje??u saobra??ajnicu na Velikoj pla??i u Ulcinju,
- Obiljezavanje horizontalne signalizacije u Op??tini Ulcinj,
- Obiljezavanje horizontalne signalizacije u Op??tini Budva,
- Izgradnja ulice Rozino faza I, Op??tina Budva,
- Izgradnja ulice S-10 u naselju Rozino I, Op??tina Budva,
- Izvo??enje gra??evinskih radova na izgradnji i polaganju kablovskog voda 10kV, kontakt zona Auto kampa za   potrebe FC Distribucija Podgorica,
- Izvo??enje gra??evinskih radova na izgradnji i polaganju kablovskog voda TS 35/10 kv ??kaljari TS 10/0,4kV   SUP TS10/0,4kV Andri??i za potrebe FC Distribucija Podgorica,
- Izvo??enje radova na obezbje??enju vodosnadbijevanja ju??ne Malesije,
- Izrada fekalne i atmosferske kanalizacije za Pivara Trebjesa Nik??i??,
- Izvo??enje radova na vodosnadbijevanju Tre??njica I i Tre??njica II,
- Izgradnja TS 10/0,4kV Valdanos sa priklju??nim 10kV kablom,
- Odr??avanje distributivnih objekata ED Ulcinj,
- Odr??avanje distributivnih objekata ED Bar,
- Odr??avanje distributivnih objekata ED Podgorica,
- Odr??avanje distributivnih objekata ED Tivat,
- Odr??avanje distributivnih objekata ED Budva.

 

Mehanizacija anga??ovana na izvo??enju gra??evinskih radova:
1. Kamion MAN kiper sa dizalicom 2004.
2. Kran Liebher 2002.
3. Rovokopa?? sa utovarnom lopatom CAT434 2014.
4. Rovokopa?? sa utovarnom lopatom CAT428 2009.
5. Rovokopa?? sa utovarnom lopatom JCB4CX 2004.
6. Kompresor sa pneumatskim ??eki??em DEMAG 2003.
7. Ma??ina za rezanje asfalta HONDA 2011.
8. Kamion MERCEDES UNIMOG sa dizalicom 1989.
9. Kamion kiper MERCEDES 12m3 1999.
10. Kamion kiper MERCEDES 17m3 2007.
11. Kamion kiper MERCEDES 4m3 1999.
12. Kamion kiper IVECO 4m3 1998.
13. Polutertna vozila VW Transporter 1997.
14. Rotacioni rovokopa?? DITCH WITCH 2010.
15. Rovokopa?? guseni??ar CAT320 1999.
16. Rovokopa?? guseni??ar CAT323 2007.
17. Rovokopa?? to??ka?? CAT320 1999.
18. Mini bager YANMAR 2005.
19. Buldozer TG220 30t 2000.
20. Utovarna lopata KOMATSU 1998.
21. Hidrauli??ni ??eki?? ATLAS COPKO za bagere guseni??are 2007.
22. Mikser za beton CARMIX 3,5m3 2002.
23. Agregati za struju HONDA 2002.
24. Vibro valjak BOMAG 2006.
25. Fini??er za asfalt HOFMANN 2008.
26. Ma??ina za ispisivanje horizontalne signalizacije HOFMANN RP100-1H 2007.
27. Rovokopa?? TAKEUCHI 1997.
28. Mobilna drobilica 2006.
29. Mini utovarna lopata BOB CAT 1999.
30. Rovokopa?? YANMAR 2004.
31. MERCEDES putar za ??i????enje snijega 2006.
32. Ma??ina za varenje vodovodnih cijevi 2006.
33. Brusilice ru??ne 2010.

PROSTORNO PLANIRANjE

Usvojeni planski dokumenti

OP??TINA BUDVA

1. Prostorni plan op??tine Budva,
2. Generalni urbanisti??ki plan priobalnog pojasa op??tine Budva za sektor Budva-Be??i??i,
3. Detaljni urbanisti??ki plan Sveti Stefan,
4. Detaljni urbanisti??ki plan Be??i??i,
5. Detaljni urbanisti??ki plan Petrovac - ??ira zona,
6. Detaljni urbanisti??ki plan Petrovac ??? centar,
7. Detaljni urbanisti??ki plan Budva ??? centar.

OP??TINA KOTOR

1. Izmjene i dopune Prostornog plana op??tine Kotor za podru??je Grblja,
2. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Kotora za podru??je ??kaljara,
3. Detaljni urbanisti??ki plan Morinj,
4. Lokalna studija lokacije Grbalj I,
5. Lokalna studija lokacije Grbalj II,

6. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Kotora za podru??je Dobrote,

7. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Bigova,
8.
Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Kotora za podru??je Dobrote,

9. Detaljni urbanisti??ki plan Dra??in vrt i Donji Orahovac.

OP??TINA TIVAT

1. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta za podru??je Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za     podru??je Ruljine u Donjoj Lastvi,
2. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta za podru??je Lastva- Seljanovo-Tivat-Gradio??nica     za podru??je kod ??kole u Donjoj Lastvi,
3. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta zapodru??jeLastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za     podru??je kod hotela "Tivat" Seljanovo,
4. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta za podru??je Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za     naselje Pod Kuk i Ma??ina,
5. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta za podru??je Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za     podru??je u naselju Fa??i,
6. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Tivta za podru??je Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za     podru??je u naselju Komat,
7. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     Ruljine u Donjoj Lastvi,
8. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     auto-kampa "Kiparis",
9. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je kod     ??kole u Donjoj Lastvi,
10. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     ku??e Fa??o na Seljanovu,
11. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za naselje     "??vedske ku??ice",
12. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     kod hotela "Tivat" Seljanovo,

13. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za poslovnu     zonu Seljanovo,
14. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     naselja Pod Kuk i Ma??ina,
15. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica, Stara ??kola,
16. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je u     naselju Fa??i,
17. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za prostor u     naselju Komat,
18. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je u     naselju ??upa,
19. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     Seljanova,
20. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     Muzi??ke ??kole,
21. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je     iznad benzinske pumpe,
22. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je u     Donjoj Lastvi,
23. Izmjene i dopune Detaljnog urbanisti??kog plana Tivta Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio??nica za podru??je u     naselju Gajne.

OP??TINA ??ABLjAK

1. Detaljni urbanisti??ki plan ??abljak

Planski dokumenti u izradi

OP??TINA KOTOR

1. Prostorno-urbanisti??ki plan op??tine Kotor - Nacrt
2. Izmjene i dopune Generalnog urbanisti??kog plana Kotora za podru??je Mua - Predlog
3. Detaljni urbanisti??ki plan Pr??anj - Predlog
4. Lokalna studija lokacije Glavati-Pr??anj - Predlog

OP??TINA ??ABLjAK

1. Lokalna studija lokacije Borje

 

?? 2015 AG infoplan | +382 40 212 257 | +382 33 560 144 | ag-infoplan@t-com.me