početna

o nama

djelatnosti

planiranje

projektovanje

reference

kontakt

Menadžment kompanije AG infoplan, koji predstavlja grupa stručnjaka iz raznih naučnih oblasti, pruža kvalitetne usluge čiji je rezultat lojalnost naših mnogobrojnih klijenata.

Cjelokupnu djelatnost kompanije čine sljedeći poslovi:

- izrada državnih i lokalnih planskih dokumenata,

- projektovanje objekata visokogradnje,

- projektovanje saobraćajnica, objekata hidrotehničke i elektroenergetske infrastrukture,

- izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje,

- izvođenje građevinskih radova na saobraćjnicama i objektima hidrotehničke i   elektroenergetske infrastrukture,

- kontrola tehničke dokumentacije,

- stučni nadzor u toku projektovanja i građenja objekata visokogradnje,

- stučni nadzor u toku projektovanja i građenja infrastrukturnih objekata i sistema   (saobraćajnica, objekata hidrotehničke i elektroenergetske infrastrukture),

- izrada geodetskih podloga za plansku dokumentaciju i izgradnju objekata,

- pružanje usluga GIS-a,

- rješavanje problematike voda,

- projektovanje enterijera,

- grafički i web dizаjn.

DJELATNOSTI KOMPANIJE U OBLASTI RJEŠAVANjA PROBLEMATIKE VODA

Kompanija AG infoplan zapošljava visoko kvalifikovano stručno osoblje sa velikim iskustvom u oblasti pitkih i otpadnih voda. Pored stalno zaposlenog osoblja, među koje se ubrajaju i međunarodno priznati eksperti, naše preduzeće ima pristup širokoj mreži spoljnih eksperata sa velikim domaćim i međunarodnim iskustvom u različitim disciplinama. Naša kompanija ostvaruje blisku saradnju sa eminentnim evropskim i svjetskim proizvođačima opreme za tretman voda i vrši implementaciju njihovog proizvodnog programa i najnovijih praktičnih iskustava u projektovanju, izgradnji i eksploataciji sistema za kanalisanje i prečišćavanje pitkih i otpadnih voda.

Spektar usluga naše kompanije u domenu problematike voda je:

- Akvizicija i marketing tržišta
- Saradnja sa nadležnim ministarstvima iz oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine i sa resornim javnim i
  komunalnim preduzećima
- Prikupljanje i analiza projektnih podloga
- Izrada Master planova sistema za vodosnabdijevanje i sistema za prikupljanje, kanalisanje i prečišćavanje   otpadnih voda ruralnih i urbanih sredina 
- Izrada projekata za prečišćavanje industrijskih (tehnoloških) otpadnih voda
- Izrada prethodnih studija opravdanosti i studija izvodljivosti 
- Izrada generalnih, idejnih, glavnih, detaljnih i izvođačkih projekata
- Izrada studija uticaja na životnu sredinu
- Projektovanje sistema za prečišćavanje pitkih i komunalnih otpadnih voda za mala, srednja i velika naselja i   regionalne sisteme
- Projektovanje sistema za obradu bazenske tehnike, pripreme vode za tehnološke procese i druge   industrijske namjene
- Projektovanje sistema za tretman muljeva i otpadnih materija sa postrojenja za tretman pitkih i otpadnih   voda
- Riješavanje problematike trajnog odlaganja otpadnih materija i muljeva sa postrojenja
- Kontrola tehničke dokumentacije
- Priprema tenderske dokumentacije za isporuku i ugradnju procesne opreme i izvođenje građevinskih   radova
- Pomoć Investitoru u odabiru najpovoljnijeg ponuđača
- Realizacija sistema za prečišćavanje otpadnih voda po principu "ključ u ruke" ("turn key") 
- Puštanje postrojenja za prečišćavanje u probni rad i dokazivanje projektovanih performansi postrojenja
- Obuka osoblja Korisnika 
- Učešće u projektima koji su finansirani od strane inostranih bankarskih, vladinih i ostalih nevladinih institucija   i organizacija

Aktivnosti u oblasti vodosnabdevanja i sistema za prečišćavanje

- Matematičko modeliranje i projektovanje vodovodne mreže i objekata na mreži 
- Crpne stanice, prekidne komore i rezervoari
- Postrojenja za preradu podzemnih i površinskih voda iz rijeka i jezera primjenom konvencionalnih
  tehnologija prečišćavanja (rešetke, sita, aeratori, sistemi za koagulaciju, flokulaciju, taloženje, filtraciju,
  dezinfekcija hlorom i preparatima hlora)
- Postrojenja za preradu podzemnih i površinskih voda iz rijeka i jezera primjenom naprednih tehnologija   prečišćavanja (ozonizacija, adsorpcija na aktivnom uglju i selektivnoj filterskoj ispuni, dezinfekcija UV
  zracima i hloridoksidom, membranski separacioni procesi:  mikrofiltracija, ultrafiltracija, nanofiltracija,   reverzna osmoza)
- Sistemi za doziranje hemikalija za neutralizaciju, koagulaciju, flokulaciju, dezinfekcija hipohloritom   (uključujući stvaranje hipohlorita na licu mjesta), dezinfekcija gasnim hlorom, stabilizacija vode uz pomoć   ugljen-dioksida i kreča
- Isporuka i ugradnja mobilnih jedinica za manji broj potrošača u redovnim i vanrednim prilikama
- Projektovanje i izgradnja kompaktnih jedinica kontejnerskog tipa za manje zajednice (vikend i turistička   naselja, škole, bolnice, hoteli, restorani, benzinske pumpe i dr.) i naselja

Aktivnosti u oblasti kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda naselja

- Matematičko modeliranje i projektovanje kanalizacione mreže i objekata na mreži
- Projektovanje i izgradnja kolektora za prikupljanje otpadnih i atmosferskih voda
- Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda primjenom klasičnih i savremenih   tehnologija (SBR, aerisani biofilteri, membrane...) u skladu sa zakonskom regulativom i najbolje dostupnim   tehnikama (BAT) važećim u državama EU 
- Projektovanje i izgradnja pogona za tretman otpadnih materija i muljeva sa postrojenja u cilju njihovog
  daljeg korišćenja (rekuperacija), dalje upotrebe (poljoprivreda), trajnog odlaganja i/ili spaljivanja
- Projektovanje, isporuka i ugradnja manjih uređaja za tretman otpadnih voda za individualna domaćinstva ili   grupe domaćinstava u naseljima (paketna postrojenja - do 200 ES i postrojenja kontejnerskog tipa - do   1000ES)
- Projektovanje i izgradnja postrojenja za naselja srednje i velike naseljenosti

Aktivnosti u oblasti prečišćavanja otpadnih voda iz industrija i srodnih djelatnosti:

a) Prehrambena industrija
- Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda
- Klanice i prerada mesa i mesnih prerađevina
- Proizvodnja piva i slada
- Proizvodnja vina 
- Proizvodnja bezalkoholnih pića (sokovi, napitci)
- Prerada voća i povrća
- Prerada i proizvodnja šećera, skroba, krompira i dr.
- Proizvodnja konditorskih proizvoda

b) Hemijska industrija i petrohemija
- Proizvodnja ljekova (farmaceutska industrija)
- Proizvodnja lijepkova, boja, lakova 
- Proizvodnja gume 
- Rafinacija nafte

c) Metalna industrija

d) Tekstilna industrija

e) Proizvodnja papira i kartona

f) Rudarstvo i energetika.

© 2015 AG infoplan | +382 40 212 257 | +382 33 560 144 | ag-infoplan@t-com.me